Ωρομέτρηση

Η καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης και του πραγματικού χρόνου εργασίας του προσωπικού είναι βασικά ζητούμενα  για κάθε εταιρεία, αφού η αμοιβή του κάθε εργαζόμενου είναι συνάρτηση του χρόνου εργασίας του .
 
Επιπλέον, τρόποι απασχόλησης όπως το ελαστικό ωράριο, η εργασία σε βάρδιες και η μερική απασχόληση, επιβάλλουν τη χρήση μιας αξιόπιστης μεθόδου καταγραφής και υπολογισμού του χρόνου εργασίας του προσωπικού.
 
Για την κάλυψη τέτοιων αναγκών  προσφέρουμε σύγχρονες λύσεις  Ωρομέτρησης, ικανές να καλύψουν σύνθετες απαιτήσεις.