Μελέτες Ασφαλείας

Βασική μας πεποίθηση στην Manifest Security, είναι ότι η Ασφάλεια είναι ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, διαδικασιών και προβλέψεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται υπό το στενό πρίσμα του physicalsecurity.
 
Στην λογική αυτή και με επιτακτική την ανάγκη της πρόληψης και της αναγνώρισης - αξιολόγησης των ενδεχόμενων κινδύνων,δημιουργήσαμε το τμήμα «Μελετών Ασφαλείας».
 
Έμπειρα στελέχη μας και επιστημονικοί συνεργάτες, εκτιμούν, αναλύουν και προσδιορίζουν την κατάσταση ασφαλείας του συνόλου των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα κτίριο, ή μία εγκατάσταση. Αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και οι δυσλειτουργίες και ορίζονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το πεδίο εφαρμογής τους.