'Άμεση Επέμβαση

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από σχετική οδηγία από το Κέντρο Λήψεως Σημάτων, περιπολικό όχημα μεταβαίνει στον χώρο και προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο και σε άμεσες ενέργειες, εάν κριθεί απαραίτητο.